අනාවැකි නොවන අනාවැකි


                            අනාවැකි නොවන අනාවැකි 
                                        මතු සම්බන්ධයි ........


Powered by Blogger.