මරු සිරාමරු (සිරා)

බණ්ඩාරනායක මැරුවෙ
මම ඉපදෙන්න ඉස්සර...!
මරු සිරා මරද්දි
මම සෙල්ලම් කරනවා...!
මහගම සේකර මැරෙද්දි
මම පෙම් කරනවා...!

මාර්ටින් වික‍්‍රමසිංහ මැරෙද්දි
මගෙ ඔලුවෙ තිබුණෙ විප්ලවය.
විජය කුමාරතුංග මරද්දි
මම හිර ගෙදර...?

විජේවීර මරද්දි මම තැබැරුමේ (වෙරි)
එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍ර මැරෙද්දි
මම මුල්ලේරියාවෙ
සයිමන් නවගත්තේගම මැරෙද්දි
මම
ගෙදර
ගේ හදනවා

___________________

-ජගත් මාරසිංහ


Powered by Blogger.