සිද්ධාර්ථ ගෞතම සාඛ්‍යමුනි කුමරාගේ ජන්ම පත්‍රය

සිද්ධාර්ථ ගෞතම සාඛ්‍යමුනි කුමරාගේ ජන්ම පත්‍රය


2 comments

මෑතක දී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ, දකුණු පළාතේ පළාතේ පන්සලක පැවති බුද්ධ පූජාවට සහභාගී වූ විට ශ්‍රවණය කළ විශේෂ යමක් දක්වනු කැමැත්තෙමි . එනම් නව ග්‍රහයන්ගෙන් ආරක්ෂාව ඉල්ලා සැකසුණු කවි පන්ති නවයක් ගායනා කිරීමයි. බුදු දහමට අනුව නවග්‍රහයන්ගේ ආරක්ෂාව ඉල්ලීම නොගැලපෙන සෙයකි . අරුමය නම් කොළඹ ප්‍රදේශයේ පන්සල ක බුද්ධ පූජාවක දී ද එම කවි පන්ති එලෙසම ම නැවත ශ්‍රවණය කිරිමයි .

මහත්තයා ඉන්දියානු බමුණෙක්ද?


Powered by Blogger.

Follow by Email